En el marc de l’equip de Sociohabitatge, s’ha constatat la importància de la feina multidisciplinar i psicosocial en els centres. El programa i metodologia del qual partim, busca abordar i orientar les demandes i singularitats de cada centre i moment, així com proporcionar una oferta d’espais per al desenvolupament personal, grupal i professional. És per això que es va crear recentment, un espai específic per a tractar els aspectes de convivència d’una manera que atregui a les persones dels centres a participar i a formar-hi part.

Aleshores, quin és l’objectiu principal de les assemblees en els centres?

Un dels punts essencials és la creació d’un context de benestar i bon clima de convivència, així com una recollida de propostes de millora en diferents àmbits.

En aquestes, des de l’entitat, realitzem actes de reunió amb els punts tractats i respostes als mateixos, de forma que es porta un seguiment dels punts que s’estan treballant i mantenir-hi una continuïtat. És per això important que el dia de l’assemblea (1 cop al mes), es faci un registre de l’assistència i estiguin tots en la mesura del possible per a un millor funcionament. El treball dels educadors en cada centre és essencial per convidar a participar en aquest espai i poder mantenir una bona dinàmica de l’espai.

Quins punts es treballen a les assemblees?

En aquest lloc, les persones poden interrogar i reflexionar sobre un tema o diversos, de manera que es puguin anar superant obstacles i crear un mètode de treball en cada situació. En aquestes sessions, cada un dels integrants pot compartir o posar en comú aquells sentiments de convivència, pensaments i experiències, de manera que es puguin abordar els problemes que hagin sorgit.

En elles es proporcionen eines i habilitats per afrontar allò que crea malestar i poder crear un millor clima de convivència en el centre.

D’aquesta manera, es crea un espai de trobada i comunicació entre les persones que conviuen en un mateix espai. S’han de tenir en compte, a més, els rols individuals en cada mediació, els punts de conflicte així com els punts de cohesió per facilitar promoure l’expressió i el respecte en un ambient de confiança.