En diverses ocasions, la nostra intervenció està encaminada a ajudar a solucionar algunes situacions de dificultat en el context de convivència. És per això que s’intenta abordar mostrant eines i recursos d’habilitats socials, amb dos fins essencials, la millora de la convivència afavorint les condicions necessàries per a un major benestar i la internalització d’estratègies personals que ajudin a desenvolupar-se a cada persona i a trobar formes i vies assertives de resoldre conflictes, que és en definitiva la finalitat primordial de la convivència.

Què podem fer per dinamitzar possibles situacions de conflicte?

Com a resposta es dissenyen al moment i depenent de cada situació i realitat de cada grup, una sèrie d’estratègies.

Un possible esquema del nostre objectiu podria ser: Posseir habilitats socials és sinònim de saber estar en un perfil assertiu (el que implica saber expressar la nostra opinió tant positiva com negativa)

Les habilitats socials són comportaments apresos que poden millorar-se a través de les experiències d’aprenentatge adequades, aquestes són la base de l’entrenament en habilitats socials (EHS).

El EHS consisteix fonamentalment a observar als que executen adequadament les conductes, practicar-les, corregir-les, anar-les perfeccionant, rebre reforçament i practicar el més possible en situacions variades i reals. Aquest procés de desenvolupa de vegades en la vida quotidiana, però les habilitats socials també es poden aprendre.

Les habilitats socials són un conjunt de conductes necessàries que ens permeten interactuar i relacionar-nos amb els altres de manera efectiva i satisfactòria.

També podem definir-les com la capacitat de relacionar-nos amb els altres en forma tal que aconseguim un màxim de beneficis i un mínim de conseqüències negatives, tant a curt, com a llarg termini.

Tot això permet evitar i prevenir conductes agressives. Les accions no es limiten a intervenció i compensació de dificultats ja existents, sinó que contemplen la seva prevenció per disminuir el risc d’aparició. 

Com a resum i a forma d’esquema, els objectius generals de les Habilitats Socials en aquest context són:

  • Adquirir la competència necessària per aconseguir el desenvolupament personal, laboral i social adequat.
  • Reflexionar i prendre consciència sobre els diferents estils de comunicació, els seus avantatges i desavantatges per prevenir i solucionar conflictes.
  • Desenvolupar una manera de comunicar-se de tipus assertiva, basada en el respecte cap a un mateix i cap als altres.