Dins de la teràpia grupal a SocioHabitatge, s’opera mitjançant l’elaboració dels conflictes d’una forma cada vegada més adaptativa i eficaç. És un espai d’aprenentatge i creixement on la iniciativa personal i el contacte amb l’altre, condueixen a la millora individual.

¿Per què el concepte de conflicte s’costuma a percebre com una cosa negativa o com allò que s’hauria d’evitar?

Aquesta idea probablement es basa en els següents principis:

1) Quan pensem en els conflictes, els relacionem amb la forma en què habitualment solem afrontar-los i en funció del gradient del conflicte. L’anterior ens permet considerar que el conflicte no es relaciona amb la recerca d’una solució justa i mútuament satisfactòria.

2) Hi ha també la idea d’afrontar un conflicte significa “cremar” moltes energies, molt esforç i molt de temps, així com passar una estona bastant desagradable.

Hem de pensar que, en certa mesura, no hem estat educats per afrontar els conflictes d’una manera positiva. Potser per aquesta raó ens faltin eines i recursos per poder enfrontar-nos a ells.

Gestio de conflictes Sociohabitatge

Ara bé, el conflicte és una cosa inherent a la nostra vida, ja que, en interaccionar amb altres persones, freqüentment es dóna la situació de discrepar i de tenir interessos, necessitats, gustos i decisions diferents i moltes vegades contraposats; de l’anterior es pot suggerir la següent conceptualització de conflicte:

  • El conflicte sorgeix quan en interaccionar, resulten discrepàncies d’interessos o necessitats.
  • El conflicte és una cosa ineludible, és una cosa viva que segueix el seu curs, fent-se, moltes vegades, més gran i més difícil de manejar. Una de les primeres idees que apuntarem en relació amb el conflicte és que és una cosa positiva.

En resum, vivim en una situació de diversitat i de diferència, és a dir, vivim en un món plural, on la diversitat, la cooperació i la solidaritat són font de creixement mutu, “aprenem dels altres i els altres aprenen de nosaltres”. Conviure en aquesta diferència comporta necessàriament el contrast i la comparació i, per tant, les divergències, les disputes i el conflicte.